COOKIES-POLICY

Som besökare kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte.

Om du inte accepterar cookies kan du inaktivera cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att den varnar dig varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Via din webbläsare kan du även radera tidigare lagrade cookies.

Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du ser vilka cookies som lagras i din webbläsare, hur du raderar dem och justerar inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer webbplatsen och många av våra tjänster inte att utnyttjas fullt ut.

INTEGRITETSPOLICY

1 SweNetics integritetspolicy

SweNetic betyder alla företag som ingår i SweNetic-koncernen ("SweNetic"). SweNetic arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens integritet och säkerheten för sina personuppgifter och dina företagsdata ("personuppgifterna"). SweNetic har därför fastställt denna policy för hur dina personuppgifter hanteras. SweNetic ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

2 Ansökan

Denna policy styr hur SweNetic samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet, som är konsultverksamhet inom Marknadsexpansion, Investering och registrering och andra relaterade aktiviteter ("Tjänsten"). Denna policy gäller:

•Kunder, potentiella kunder och leverantörer.

3 Behandling av kunders eller leverantörers personuppgifter

SweNetics kund- och leverantörsregister innehåller endast namn och kontaktuppgifter samt annan information som är relevant för kund- och leverantörsrelationen. Därför, vi normalt inte inhämta samtycke från våra kunder och leverantörer.

3.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

SweNetic behandlar endast personuppgifter i den mån sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller SweNetic eller för sådana andra ändamål enligt nedan. SweNetic behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers medarbetare för att

•Du kommer att kunna få tillgång till Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till SweNetic

•Administrera vår relation med dig

• SweNetic ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot dig, hantera tvister och klagomål

•Möjliggöra framtida affärsrelationer genom exempelvis utskick av inbjudningar och erbjudanden.

3.2 Personuppgifter som behandlas

SweNetic kan komma att behandla kontaktpersonernas personuppgifter. Sådan information omfattar:
•Namn
•Kontaktuppgifter (e-post, adress osv.)
•Position
•Ansvarsområden

•För kunderna, information som är nödvändig för tillhandahållande och uppföljning av goda leveranser av Tjänsten och för att möjliggöra framtida affärsrelationer

•För leverantörerna, information som är nödvändig för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten, för att säkerställa en god leverans av tjänster till SweNetic och för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.3 Spara personuppgifter

Som allmän regel kommer SweNetic som regel att behålla personuppgifter som rör:

•Kund- och leverantörsavtal samt information om affärshändelser, såsom deltagardetaljer, avtalsuppföljning, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och sedan under åtta år

•Potentiella kunder sparas under prospekteringen och sedan i fem år.

3.4 Nyhetsbrev och marknadsföring

När vi skickar nyhetsbrev och marknadsföring ska det alltid finnas möjlighet för mottagaren att avböja ytterligare information från oss.

4 Skydd av personuppgifter

SweNetic har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data från förlust, missbruk, avslöjande, ändring och obehörig åtkomst. SweNetic anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder i enlighet med tekniska framsteg och utvecklingar. SweNetics medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa SweNetics regler för information och IT-säkerhet, denna policy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5 Delning av personuppgifter mellan företag i SweNetic

Som allmän regel delar SweNetic personuppgifter från kunder och leverantörer med alla företag inom SweNetic-koncernen för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Delning är nödvändigt för att snabbt och effektivt kunna erbjuda relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för SweNetics kunder och öppna upp nya affärsrelationer.

6 Delning av personuppgifter utanför bolag i SweNetic-koncernen

SweNetic kommer inte att sälja eller lämna ut personlig information till tredje part, förutom vad som anges i denna policy. SweNetic kan lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter, såsom SweNetics leverantörer för vår verksamhet, såsom löneadministration, teknisk support, drift av IT-system eller leverantörer som hanterar anställning för vår räkning.

7 Fysisk lagring av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till SweNetic lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och behandlas i länder utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter är i enlighet med gällande lag. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande i övrigt är nödvändigt för att bistå i en rättslig utredning.

8 Dina rättigheter

Du som individ har rätt att bli informerad om de personuppgifter som SweNetic behandlar om dig och information om omfattningen och syftet med sådan behandling efter skriftlig signerad ansökan adresserad till SweNetic-adressen ovan (under "Personuppgiftsansvarig". Du som individ har också rätt att begära att vi när som helst raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

9 Ändringar av denna policy

SweNetic förbehåller sig rätten att revidera denna policy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i huvudet. Om vi gör några ändringar i policyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Därför rekommenderas att du läser den här policyn regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar policyn på ett sätt som är väsentligt annorlunda än vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att meddela dig om dessa ändringar och vid behov be dig att på nytt ge ditt samtycke till SweNetics personuppgiftsbehandling.

11 Kontakt

Om du har några frågor angående denna policy eller vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss på info@swenetic.se.